Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

 

Provozovatelem – prodávajícím v internetovém obchodě SPIRIDEA je společnost:

 

Galenoderm s.r.o.

IČ: 51642921

DIČ: SK2120739588

se sídlem: Nobelova 28, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 127536/B                 

kontaktní údaje:

e-mail: info@spiridea.com

telefon: +421 2 491 090 33

web: www.spiridea.com

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jako spotřebitel (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.eshop.spiridea.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů na vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • pokud internetový obchod umožňuje vytvoření zákaznického účtu, kupující může objednávku realizovat prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá více než 24 měsíců, aniž se do účtu v tomto období přihlásil, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány dostupné v internetovém obchodě,
 • bankovním převodem,
 • platbou na dobírku v hotovosti při převzetí zboží podle dodacích podmínek pošty nebo kurýrní společnosti.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko související s tímto způsobem dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Kupující vyplněním a doručením objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů na to, aby mu prodávající vyúčtoval cenu za zboží a vystavil daňový doklad v elektronické podobě. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Prodávající a kupující berou na vědomí, že elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v papírové formě, a že vystavením elektronické faktury již prodávající není povinen posílat kupujícímu faktury v listinné podobě. Prodávající má výhradní právo volby mezi zasláním elektronické faktury nebo faktury v listinné podobě.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání; v případě, že kupující zaplatí za objednané zboží celou částku kupní ceny před dodáním zboží, přechází na kupujícího vlastnické právo v okamžiku, kdy mu bude umožněno se zakoupeným zbožím nakládat. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 6. Pokud není při konkrétním zboží uvedena jiná dodací lhůta, prodávající dodá zboží kupujícímu po potvrzení objednávky prodávajícím nejpozději do 30 dnů ode dne akceptace objednávky; při platbě předem bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány - dodací doba se počítá ode dne připsání peněžních prostředků ve výši kupní ceny včetně nákladů na přepravu (poštovného) na bankovní účet prodávajícího.
 7. Pokud prodávající nemůže dodat zboží kupujícímu ve lhůtě 30 dnů uvedené v předchozí větě těchto obchodních podmínek, neprodleně o této skutečnosti vyrozumí kupujícího formou zaslání e-mailu a v případě, že již kupující za objednané zboží zaplatil, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 15 dní od uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě těchto obchodních podmínek nebo se s kupujícím dohodne na náhradním plnění.
 8. V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal apod.), prodávající může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, zda má kupující zájem o opětovné doručení objednaného zboží. Pokud kupující na výzvu prodávajícího neodpoví ani do 7 dnů ode dne odeslání výzvy na emailovou adresu kupujícího, prodávající má právo odstoupit od smlouvy. Pokud kupující požádá o opětovné odeslání vrácené zásilky, prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky objednaného zboží náklady na dopravu, resp. poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě předem zrealizované úhrady ceny za objednané zboží jakož i nákladů na dopravu, resp. poštovného.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit podle tohoto článku obchodních podmínek.
 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu informace o právu odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od kupní smlouvy včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy [v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku] a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má kupující podle občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, je-li předmětem kupní smlouvy objednané zboží, které se dodává odděleně.
 4. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat jakékoli jednoznačné prohlášení o jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy, a to ve stanovené lhůtě podle článku VI odst. 3 těchto obchodních podmínek.
 6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře. Formulář představuje Přílohu č. 1 k těmto obchodním podmínkám.
 7. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.
 8. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Nicméně prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dříve, než je mu doručeno zboží nebo kupující neprokáže zaslání zboží; to neplatí v případě, pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 9. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebované a neznečištěný a v původním obalu. Případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti, povahy a vlastností zboží nese kupující. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Záruka a odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud takové ujednání chybí, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal na stránce internetového obchodu nebo které kupující očekával vzhledem k charakteru zboží a na základě související reklamy prodávajícího,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, jakosti nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Při použitém zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře použití nebo opotřebení zboží, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím. U zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Pokud nejde o použité zboží, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Délka trvání záruční doby je 24 měsíců. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu, připojeném návodu nebo v reklamě vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. U zboží s minimálním datem trvanlivosti je záruční doba platná do tohoto data. Pokud jde o použité zboží je délka záruční doby 12 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době.
 3. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 4. Záruka se nevztahuje na:
 • vady a poškození zboží způsobené přirozeným nebo mechanickým poškozením zboží a jeho komponent, včetně náhodného poškození,
 • vady a poškození zboží způsobené znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby,
 • vady a poškození zboží způsobené používáním zboží v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám, ve kterých se zboží běžně používá,
 • vady a poškození zboží způsobené v důsledku živelné události,
 • vady a poškození zboží způsobené násilným poškozením zboží,
 • vady a poškození zboží způsobené nedodržením zásad používání zboží,
 • zboží, u kterého vypršela záruční doba,
 • vady a poškození zboží, které si kupující způsobil sám.
 1. Pokud prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží zdarma (dárek), je na kupujícím, zda nabízené zboží (dárek) přijme. Zboží zdarma (dárek) však není prodaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady a na toto zboží se tedy zákonná záruka nevztahuje.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího prostřednictvím poštovní / kurýrní zásilky zaslané na adresu sídla prodávajícího. Před zasláním poštovní / kurýrní zásilky kupující zašle prodávajícímu e-mailem nebo dopisem zprávu o tom, že si plánuje uplatnit práva z odpovědnosti za vady a popsat zjištěné nedostatky zboží.
 3. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. Reklamační řízení může být zahájeno za předpokladu, že kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží. Reklamované zboží musí být vyčištěno a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít reklamované zboží, resp. zahájit reklamační řízení v případě, že reklamované zboží nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamaci je vhodné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po tom, co se vada zboží objevila. Případné zpoždění při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady zboží, které může dále vést až k celkovému znehodnocení zboží, což může být důvodem pro zamítnutí reklamace.
 5. Zboží zakoupené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je možné reklamovat prostřednictvím poštovní / kurýrní zásilky zaslané na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně slovem "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o koupi zboží, záruční list (pokud byl kupujícímu vydán), list přesně popisující vadu a způsob, jakým se vada projevuje, jakož i dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned po obdržení úplné reklamace, a to ve formě zaslání e-mailu na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci; v případě, že kupující nemá zřízenou emailovou adresu, zašle prodávající potvrzení o uplatnění reklamace na zpáteční korespondenční adresu uvedenou v reklamaci; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 6. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 7. Reklamační řízení není možné začít v případech, pokud kupující neprokáže, že zboží zakoupil od prodávajícího, tj nepředloží kopii dokladu o koupi zboží, resp. záruční list (pokud byl kupujícím vydán).
 8. Vybavením reklamace se rozumí: ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat:
 • dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
 • je-li však vzhledem k povaze vady neúměrný postup dle výše uvedených bodů, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • není-li výše uvedený postup dle předchozích bodů možný, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.
 1. Kupující má právo na dodání nového zboží věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 2. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 7. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Osobní údaje

 1. Veškeré informace, které si kupující a prodávající vzájemně vymění a které nejsou veřejně dostupné, jsou důvěrné. Pokud kupující k tomu neudělí písemný souhlas, jeho / její údaje prodávající nebude jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat kromě emailové adresy, na kterou mohou být zasílány obchodní sdělení, protože tento postup umožňuje zákon, pokud to kupující výslovně neodmítne. Tato oznámení se mohou týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním oznámení) odhlásit. Emailová adresa bude pro tento účel uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů kupující najde v zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Pro tyto obchodní podmínky je rozhodné právo České republiky s vyloučením aplikace kolizních norem. Pro tyto obchodní podmínky je vyloučena aplikace ustanovení Smlouvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následujícího dokumentu. Spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami mají pravomoc rozhodovat soudy České republiky, přičemž kupující, kteří jsou spotřebiteli, mohou žalovat prodávajícího i na soudů členského státu Evropské unie, v němž má spotřebitel bydliště.
 2. Pokud se některé/některá ustanovení těchto obchodních podmínek stane neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, kromě případů, kdy by dotčené ustanovení byly vzájemně neoddělitelné. Prodávající a kupující se v tom případě zavazují nahradit neúčinné ustanovení účinným ustanovením a neplatné ustanovení platným ustanovením, a to tak, aby co nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu neúčinného a/nebo neplatného ustanovení. Do doby nahrazení podle předcházející věty těchto obchodních podmínek platí příslušná právní úprava obecně závazných právních předpisů.
 3. Obchodní podmínky platí pro smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající zašle v elektronickém formátu .pdf platné a účinné provedení obchodních podmínek, se kterými se kupující měl možnost seznámit na webstránce internetového obchodu a s nimiž vyslovil souhlas před odesláním objednávky v procesu jejího uzavírání zaškrtnutím příslušného políčka, a to spolu s potvrzením objednávky kupujícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce, přičemž změněné obchodní podmínky se nepoužijí na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikly před zveřejněním upraveného znění obchodních podmínek na webové stránce internetového obchodu.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně použít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 10. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.03.2021.

Zpět do obchodu